Porez na dobit u Republici Hrvatskoj – mr. sc. Ida Dojčić, Marijana Herceg, mr. sc. Lidija Karačić, Jasna Prepeljanić, Andreja Sertić Tomiček, Irena Slovinac i Domagoj Zaloker

Autori: mr. sc. Ida Dojčić, Marijana Herceg, mr. sc. Lidija Karačić, Jasna Prepeljanić, Andreja Sertić Tomiček, Irena Slovinac i Domagoj Zaloker
Opseg: 580 str.
Godina izdanja: 2023

65,00  (489,74 kn)

Description

Iz tiska je izašao novi TEB-ov priručnik za obračun poreza na dobit za 2022. i naredne godine, s detaljnim uputama po stavkama i primjerima iz prakse za sve vrste obračuna i popunjavanje svih propisanih obrazaca u eurima.

Priručnik ima 580 stranica, a autori su mr. sc. Ida Dojčić, Marijana Herceg, mr. sc. Lidija Karačić, Jasna Prepeljanić, Andreja Sertić Tomiček, Irena Slovinac i Domagoj Zaloker.

Porez na dobit u RH utvrđuje se i plaća prema odredbama Zakona o porezu
na dobit, dok se podrobnija provedba Zakona propisuje Pravilnikom o porezu na
dobit. Iako je sadašnji Zakon u primjeni od 2005. godine, u 18 godina njegove primjene prošao je brojne izmjene i dopune, što zbog obveze usklađivanja s Direktivama
EU od ulaska RH u Europsku uniju (od 1.7.2013.), ali i temeljem provedbe domaće
porezne reforme u razdoblju od 2016. do 2019. godine.
Zaključno do 2016. godine primjenjivala se jedna porezna stopa od 20%. Od
početka porezne reforme započete 2016. godine, snižena je stopa poreza na dobit
s 20% na 18% za porezne obveznike koji ostvaruju prihode iznad 3 mil. kn, a za
porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 3 mil. kn snižena je stopa na 12%. Tako
se, počevši d 2017. godine, porezna stopa utvrđuje polazeći od visine ostvarenih
prihoda u poreznom razdoblju. Osim uvođenja dviju poreznih stopa, od 1.1.2017.
u sustav oporezivanja dobiti uvedene su i druge bitne izmjene, a odnose se na
mogućnost utvrđivanja porezne osnovice poreza na dobit prema novčanom načelu,
zatim mogućnost utvrđivanja paušalne porezne osnovice za neprofitne organizacije,
te je ukinuta porezna olakšica za reinvestiranu dobit, koja je bila u primjeni u razdoblju od 2012. do 2016. godine. Također je ukinuta porezna olakšica za jedinice lokalne samouprave na području II. skupine. Od 1.1.2020. podignut je prag za plaćanje
poreza na dobit po stopi od 12% sa 3 mil. kn na 7,5 mil. kn. U zadnjem krugu porezne
reforme, za sve porezne obveznike koji ostvaruju prihode do 7,5 mil. kn snižena je
porezna stopa sa 12% na 10%, počevši od poreznih razdoblja koja su započela od
1.1.2021. Također je smanjena stopa poreza po odbitku pri isplati dividendi i udjela u
dobiti s 12% na 10% te za nastupe inozemnih izvođača s 15% na 10%.
Tijekom 2020. godine nastankom posebnih okolnosti, utvrđenih općim
poreznim propisom, propisano je isključivanje iz porezne osnovice prihoda od potpora primljenih radi ublažavanja negativnih posljedica izazvanih posebnim okolnostima (pandemija COVID-19). Od 2021. godine Zakonom je propisan novi postupak
utvrđivanja porezno priznatih rashoda otpisa po kreditima, pa je pored propisivanja
poreznog tretmana rashoda kod vjerovnika – kreditne institucije, po prvi puta posebno uređen i porezni tretman otpisa obveza po kreditima kod dužnika – pravne, ali i
fizičke osobe. Prilikom popunjavanja godišnje prijave poreza na dobit kod kreditnog
dužnika za utvrđeni iznos otpisa obveza po kreditima, iskazanog u prihodima, može
se umanjiti porezna osnovica.
U sklopu provedbe Nacionalnog plana zamjene hrvatske kune eurom, s ciljem
da Republika Hrvatska postane dijelom ekonomske i monetarne unije čija je valuta
euro, odnosno za potrebe pune prilagodbe hrvatskog zakonodavstva uvođenju eura,
u poreznim su propisima izmijenjene odredbe povezane s kunom radi uvođenja eura,
s primjenom od 1.1.2023. Sukladno tome, posljednjim izmjenama svi kunski iznosi
sadržani u Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit od 1.1.2023. propisani u eurima, a
izračunati su uz primjenu općih pravila za preračunavanje i zaokruživanje iz Zakona
o uvođenju eura kao službene valute u RH. Stoga je i cenzus za primjenu porezne
XII
Predgovor
stope od 7.500.000,00 kn od 1.1.2023. zamijenjen s iznosom od 995.421,06 eura.
Porezne stope nisu se mijenjale.
U TEB-ovom priručniku Porez na dobit je na primjerima iz prakse detaljno
pojašnjena primjena svih odredbi Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, te ostalih propisa kojima je regulirano oporezivanje porezom na dobit u RH. Priručnik
je podijeljen u šesnaest cjelina (poglavlja) u kojima je pojašnjeno utvrđivanje statusa obveznika poreza na dobit u RH, način utvrđivanja porezne osnovice prema
obračunskom i prema novčanom načelu, te utvrđivanje porezne obveze. Posebno
su pojašnjene odredbe posebnih propisa kojima je regulirano korištenje poreznih
olakšica, onih koje smanjuju poreznu osnovicu te olakšica koje obveznicima poreza
na dobit omogućuju primjenu snižene porezne stope ili oslobođenje od oporezivanja.
Obzirom da je porezna osnovica dobit, koja se utvrđuje prema računovodstvenim
propisima kao razlika prihoda i rashoda, prije obračuna poreza na dobit, uvećana
i umanjena prema odredbama ovoga Zakona, na primjerima poslovnih događaja
pojašnjeno je računovodstveno iskazivanje te njihovo knjigovodstveno evidentiranje,
kao i utvrđivanje računovodstvene dobiti ili računovodstvenog gubitka.
U Priručniku su dani brojni primjeri evidentiranja poslovnih događaja, sukladno
računovodstvenim propisima i standardima, uz detaljno pojašnjenje poreznog tretmana pojedinih transakcija (u smislu poreza na dobit, PDV-a, poreza na dohodak
itd.) te iskazivanje u propisanim prijavama poreza na dobit.
Kod povezanih društava pojašnjene su odredbe Zakona i Pravilnika, u kojima su
implementirane odredbe obvezujućih EU Direktiva i međunarodnih pravnih normi
u području oporezivanja dobiti. Također, u slučaju oporezivanja trgovačkih društava
nerezidenata, pojašnjena su pravila tuzemnih propisa, te međudržavnih Ugovora o
izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, s prikazom svih Ugovora koje RH trenutno
ima u primjeni.
Urednički pročišćene tekstove Zakona o porezu na dobit, Pravilnika o porezu na
dobit i ostalih provedbenih propisa donesenih na temelju Zakona, ali i svih drugih zakonskih i podzakonskih propisa kojima je na neki način regulirano oporezivanje dobiti u RH, redovno objavljujemo (i ažuriramo tijekom godine) u TEB-ovom Priručniku
o porezima – TPP za 2023. u tiskanom i online izdanju.
Također, pročišćene tekstove Zakona i Pravilnika, sa pratećim mišljenjima
Porezne uprave kojima su pojašnjene pojedine odredbe poreznih propisa, kao
i pisana mišljenja savjetnika TEB-a, možete pronaći na novom TEB-ovom portalu
POREZI http://porezu.teb.hr.
Na kraju, obzirom na izuzetnu složenost sustava oporezivanja dobiti, u tuzemstvu ali i na međunarodnoj razini kod multinacionalnih trgovačkih društava, nadamo
da će Vam ovaj Priručnik biti koristan vodič i pomoć u svakodnevnom radu.
U Zagrebu, veljača 2023.