Građansko parnično pravo – 4. knjiga – Mihajlo Dika

autor: Mihajlo Dika
Pravna biblioteka: građansko parnično pravo
broj stranica:338 (XVIII + 320)
godina izdanja: 2008.
vrsta uveza: meki
jezik: Hrvatski

37,70  (284,05 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

O biblioteci Građansko parnično pravo

Građansko parnično pravo edicija je Narodnih novina d.d., pokrenuta 2008. godine, u kojoj prof.dr.sc. Mihajlo Dika obrađuje materiju toga prava, sustavno i produbljeno, sukcesivno kroz 12 knjiga, po sljedećim segmentima:

 • I. Opća pitanja teorije parničnog prava;
 • II. Temeljna načela parničnog prava;
 • III. Tijela parničnog postupka;
 • IV. Stranke, njihovi zastupnici i treći u parničnom postupku;
 • V. Parnične radnje;
 • VI. Tužba;
 • VII. Utvrđivanje činjenica i dokazivanje;
 • VIII. Prvostupanjski postupak;
 • IX. Sudske odluke i sudska nagodba;
 • X. Pravni lijekovi;
 • XI. Posebne parnične procedure;
 • XII. Troškovi postupka.

Do sada su objavljene IV.,V.,VI., IX. I X. knjiga.

Četvrta u nizu je ova knjiga, koja obrađuje pravno uređenje instituta stranaka, njihovih zastupnika i trećih u parničnom postupku.

Predgovor

Ova knjiga, koja obrađuje pravno uređenje instituta stranaka, njihovih zastupnika i trećih u parničnom postupku, prva je koja izlazi iz tiska iako četvrta po zacrtanom redoslijedu u nizu knjiga kojima bi se u sukcesiji trebalo sustavno segmentarno obraditi materija građanskog parničnog postupovnog prava. Prva bi knjiga u tom nizu, kako je zamišljeno, bila posvećena općim pitanjima teorije parničnog postupovnog prava, druga temelj- nim načelima toga prava, treća tijelima parničnog postupka, peta parničnim radnjama, šesta tužbi, sedma utvrđivanju činjenica i dokazivanju, osma prvostupanjskom postupku, deveta sudskim odlukama i njihovim učincima, deseta pravnim lijekovima, jedanaesta posebnim parničnim procedurama, a dvanaesta troškovima postupka. Okolnost da se kao prva u naznačenom nizu objavljuje knjiga koja bi trebala biti četvrtom, može se objasniti redoslijedom njihova sazrijevanja za objavljivanje, koji je u izvjesnoj mjeri uvjetovan logikom stvari (uvodna i opća pitanja neke grane prava i njezina načela trebala bi biti obrađena tek pošto bude istražena i obrađena materija s obzirom na koju se odgovarajuće apstrakcije i uopćavanja trebaju obaviti), ali i izmjenama u zakonodavstvu (neki su od segmenata uređenja parničnog postupka bili predmetom značajnije zakonodavne intervencije od drugih, odnosno neki bi trebali biti zahvaćeni nekim od nagoviještenih novela toga uređenja).

Ova je knjiga rezultat autorova tridesetpetogodišnjeg bavljenja problematikom stranaka, njihovih zastupnika i trećih u parničnom postupku, dakle onim subjektima toga postupka koji sudjeluju u njemu pored suda kao onog njegovog subjekta kojeg je zadaća da nakon provedenog postupka svojom odlukom riješi spor koji je pred njega iznesen.
U pripremi knjige vodilo se računa o domaćoj (bivšoj jugoslavenskoj i novoj hrvatskoj) doktrini, ali i o (reprezentativnoj) austrijskoj i njemačkoj teoriji, koje se u značajnoj mjeri temelje na sličnom zakonodavnom uređenju. U obradi pojedinih instituta posebna je pozornost poklonjena i domaćoj judikaturi, kako onoj formiranoj za vrijeme prijašnje države, tako i onaj poslije osamostaljenja Republike Hrvatske.

Autor želi živjeti u uvjerenju da je ovom knjigom bitno produbljeno u usporedbi s drugim njoj prethodećim domaćim djelima obrađen jedan od segmenata problemskog kompleksa subjekata parničnog postupka i da će ona upravo stoga moći poslužiti ne samo kao korisna osnova za one koji se žele znanstveno ili produbljeno u edukativne svrhe baviti tom materijom, već i za one koji će u njoj htjeti potražiti odgovore na pitanja s kojima se susreću u praksi.

 

Kratki sadržaj knjige

Predgovor

UVOD
1. Općenito o strankama, njihovim zastupnicima i trećima u parničnom postupku
2. Nositelji svojstva stranke, njihovih zastupnika i trećih
3. Državno odvjetništvo u parničnom postupku
4. Centar za socijalnu skrb
5. Odvjetništvo i odvjetnici

Glava prva

STRANKE
6. Općenito o strankama u parničnom postupku
7. Određenje stranke u parničnom postupku
8. Stranačka sposobnost
9. Parnična sposobnost
10. Procesna legitimacija
11. Promjena stranaka u postupku
12. Otuđenje stvari ili prava o kojem teče parnica

Glava druga

SUPARNIČARI
13. Pojam, ratio i vrste suparničarstva
14. Zasnivanje suparničarstva
15. Materijalno i formalno suparničarstvo
16.  Suparničarstvo u povodu tužbe glavnog miješanja
17. Suparničarstvo između glavnog dužnika i jamca
18. Suparničarstvo u povodu izlučne tužbe
19. Eventualno ili supsidijarno suparničarstvo
20. Obično suparničarstvo
21. Jedinstveni i nužni suparničari

Glava treća

ZASTUPNICI
A. OPĆENITO O ZASTUPANJU U PARNIČNOM POSTUPKU
22. Pojam i vrste zastupnika u parničnom postupku
23. Općenito o pravnom položaju zastupnika
B. ORGANI ZASTUPNICI
24. Uvod
25. Zastupanje Republike Hrvatske te jedinica lokalne i područne samouprave
26. Zastupanje trgovačkih društava, drugih pravnih osoba i entiteta bez pravne osobnosti
C. ZAKONSKI ZASTUPNICI
27. Osnove zakonskog zastupanja u parničnom postupku
28. Privremeni zastupnik
D. PUNOMOĆNICI
29. Stranke i njihovi punomoćnici
30. Tko može biti punomoćnik
31. Punomoć
32. Uskraćivanje prava na zastupanje i udaljenje punomoćnika; nesposobni punomoćnik
33. Učinci punomoćničkog zastupanja
34. Podnošenje punomoći i pravne posljedice nedostataka u zastupanju
35. Prestanak punomoći
36. Odgovornost punomoćnika i njegova prava

Glava četvrta

SUDJELOVANJE TREĆIH U PARNICI
37. Općenito o sudjelovanju trećih u parnici
38. Obični umješač
39. Umješač s položajem jedinstvenog suparničara
40. Centar za socijalnu skrb kao umješač s pravnim položajem stranke odnosno samostalnog sudionika
41. Obavještavanje treće osobe o parnici
42. Imenovanje prethodnika

Stvarno kazalo

Kratice