Inicijalni i brizantni eksplozivi – Zoran Bajić

autor: Mr Zoran Bajić
broj stranica: 393
godina izdanja: 2015.
vrsta uveza: meki uvez
dimenzije knjige širina i visina:
jezik: srpski, latinica

33,18  (249,99 kn)

1 EUR = 7,53450 HRK

Opis

Knjiga obrađuje tematiku inicijalnih i brizantnih eksplozivnih materija, odnosno primarnih i sekundarnih eksploziva kroz 7 poglavlja. Kroz poglavlja se od karakterizacije eksplozivnih materija, načina dobijanja i njihove primene, preko prikaza osnovnih tehnoloških postupaka dobijanja eksplozivnih punjenja objašnjava problematika eksplozivnih materija sa stanovišta savremenih potreba i tendencija.
Knjiga je namenjena prvenstveno za akademsko izučavanje tematike eksplozivnih materija i nije namenjena u svojstvu priručnika za proizvodnju i upotrebu eksplozivnih materija. Ovde je sadržan materijal koji je potreban za uspešnu realizaciju nastavnih sadržaja iz oblasti eksplozivnih materija. Prilikom izrade knjige vodilo se računa o aktuelnosti sadržaja i potrebama da se kod nas nakon trideset godina pojavi knjiga koja na zadovoljavajući način može upoznati zainteresovane sa ovim grupama eksplozivnih materija. Literatura korišćena za izradu knjige je data nakon svakog poglavlja.

Sadržaj

Glava 1
Uvod
Istorijski razvoj eksplozivnih materija
Definicija i podela eksplozivnih materija
Osobine eksplozivnih materija
Literatura
Glava 2
Proces nitriranja
Tehnološki proces nitriranja
Nitriranje aromatičnih jedinjenja
Nitriranje alifatičnih jedinjenja
Glava 3
Druge reakcije dobijanja eksplozivnih materija
Nitroliza 70
Nukleofilna supstitucija
Viktor Majerova (Victor Meyer) reakcija
Modifikovana Viktor Majerova reakcija
Ter Mer (Ter Meer) reakcija
Supstitucija sa nitronatnim solima kao nukleofilima
Supstitucija alkil-halogenida sa nitratnim anjonom
Nukleofilna aromatična supstitucija
Oksidacija i nitriranje C−N veze
Oksidacija i nitriranje oksima
Oksidacija amina
Nitriranje nitronatnih soli
Oksidacija pseudonitrola
Oksidacija izocijanata
Oksidacija nitrozoalkana
Kaplan-Šehterova (Kaplan-Shechter) reakcija
Oksidaciona dimerizacija
Reakcije adicije i kondenzacije
1,2-Adicija
1,4-Adicija
Manihova (Mannich) reakcija
Henrijeva (Henry) reakcija
Reakcije nitrozovanja i oksidacije
Bambergerovo (Bamberger) premeštanje
Hidroliza nitramida i nitrourea
Literatura
Glava 4
Inicijalne eksplozivne materije
Fulminati
Azidi
Soli fenola
Organska jedinjenja bogata azotom, diazo i azidna jedinjenja
Acetilidi teških metala
Hlorati i perhlorati
Peroksidi i ozonidi
Ostali inicijalni eksplozivi
Smeše inicijalnih eksplozivnih materija
Tendencije razvoja novih inicijalnih eksploziva
Organski koordinacioni kompleksi kao inicijalni eksplozivi
Literatura
Glava 5
Brizantne eksplozivne materije
Nitro jedinjenja (−C−NO2)
Alifatična nitro jedinjenja
Aromatična nitro jedinjenja
Manje upotrebljavane eksplozivne materije iz grupe nitro jedinjenja
Nitratni estri (−C−O−NO2)
Manje upotrebljavane eksplozivne materije iz grupe nitratnih estara
Nitramini (−C−N−NO2)
Manje upotrebljavane eksplozivne materije iz grupe nitramina
Jedinjenja sa više različitih veza
Smeše brizantnih eksplozivnih materija
Amonijum-nitratni eksplozivi
Dinamit
Praškasti eksplozivi
Granulisani eksplozivi
Presovani eksplozivi
Liveni eksplozivi
Plastični eksplozivi
Aerosolni i termobarični eksplozivi
Binarni eksplozivi
Tečni eksplozivi
Improvizovani eksplozivi
Ostali eksplozivni sastavi
Tendencije razvoja brizantnih eksploziva
Nove visokoenergetske materije
Jedinjenja sa strukturom kaveza
Heterociklična jedinjenja
Homoleptična polinitrogenska jedinjenja
Neosetljivi eksplozivi
Eksplozivi sa dodatkom metala
Literatura
Glava 6
Laboracija eksplozivnih materija
Tehnologija livenja eksploziva
Tehnologija presovanja eksploziva
Šnekovanje
Literatura
Glava 7
Označavanje (tagovanje) eksplozivnih materija
Tagovanje
Identifikacioni taganti
Detekcioni taganti
Literatura
Lista skraćenica i termina
Prilog A
Podaci o detonabilnosti nekih supstanci
Prilog B
Podaci o detonabilnosti nekih čvrstih materija
Prilog C
TNT ekvivalenti eksplozivnih materija