Mostovi I – Zvonimir Marić

Autor: Zvonimir Marić
Broj stranica: 420
Godina izdanja: 2016.
Vrsta uveza: tvrdi
Jezik: hrvatski

530,00 kn

Opis

Prva dva poglavlja knjige od njih ukupno četrnaest posvećena osnovnim pojmovima i definicijama. Tako je u Uvodu na pitanje “što je most” priložena najkraća definicija obrazložena i nadopunjena fotografijama i crtežima: “Most je građevina kojom se prometnica ili kakav opskrbni vod ili kanalizacija prevodi preko prirodne ili umjetne prepreke”.

U nastavku su izneseni osnovni zahtjevi za most kao što su služnost, pouzdanost, trajnost, ekonomičnost, zaštita okoliša i oblikovanje. U sljedećem su poglavlju o vrstama mostova navedene podjele mostova prema preprekama, namjeni, nosivim sklopovima i gradivu.

U trećem je poglavlju dan sažet pregled povijesti mostova s namjerom da se izlaganjem suvremenih, smelih svetskih i domaćih postignuća pobudi zanimanje budućih korisnika i čitatelja. S mnogo lepih fotografija i crteža predstavljeni su prvotni praoblici mostova od priručnih gradiva kojima su svladavane manje prepreke poput potoka, rečica, klanaca i sličnog, a koji se još ponegdje mogu pronaći i u nas.

Obrađeni su potom drveni, zidani (mostovi od opeke i kamena) i metalni mostovi te mostovi od armiranog i prednapetog betona, ali i viseći i ovješeni mostovi te ostali nosivi sklopovi poput poluovešenih i provešenih (pešačke prednapete vrpce).

U četvrtom se poglavlju govori o delovima mosta, a navedeni su i nazivi na engleskom i njemačkom jeziku kako bi se studentima olakšalo služenje stranim stručnim knjigama. Opisani su delovi za sve vrste mostova, uključujući gredne, okvirne, svođene, ovješene, viseće i rešetkaste dijelove, ali i drugi oblici rasponskih sklopova s odgovarajućom opremom.

Sledeće se poglavlje odnosi na prostorne odnose, osobito na tlocrtni i visinski položaj mosta u odnosu na prepreku, ali i na poprečni raspored prometnih ploha te prometne i slobodne otvore. U šestom se poglavlju razmatraju rasponski sklopovi, ponajprije njihovi statički sustavi za sve vrste mostova (gredne, rešetkaste, okvirne, lučne, ovješene, viseće i ostale), a potom poprečni presjeci, dakle pune i
šuplje ploče te rebrasti i sandučasti preseci. Sledi poglavlje o njihovim potporama, ponajpre ležajevima, potom upornjacima, stupovima i pilonima.

Osmo je poglavlje i najopsežnije (proteže se na 55 stranica), a govori o postupcima građenja mostova. Njime se nastoji pružiti temeljit pregled te iznimno složene delatnosti koja odražava i tehnički napredak, ali i gospodarsku snagu zemlje. Naime, naše su najveće građevinske tvrtke posegnule za nabavom suvremene opreme tek nakon osamostaljenja Hrvatske i otad sledede suvremena postignuća u struci. Govori se o gradnji temelja, stupova i upornjaka te dakako rasponskih sklopova, gdje su obrađeni svi poznati načini građenja sa skelom ili bez nje, s predgotovljenim elementima i betoniranjem na skeli za navlačenje.

U nastavku je dat pregled sila što deluju na potpore mosta, na što se nadovezuje poglavlje o izboru ležajeva, a što je opet svojevrstan uvod u sljedeće, jedanaesto poglavlje o završnim radovima i opremi mosta. Slijede poglavlja o postupku pro- jektiranja i oblikovanju mosta u zahtevnoj okolini, koja su izložena prilično sažeto, kako je i istaknuto u pregovoru, tek toliko koliko je potrebno da se stekne uvid u tu složenu delatnost.

Završno je četrnaesto poglavlje, takođe dosta opširno, na 54 stranice
Inače je znatno opširnije izlaganje o betonskim i masivnim mostovima rezultat i činjenice da se oni u Hrvatskoj grade znatno češće od metalnih i spregnutih. Primeri izvedbe zanimljivih i znameni tih mostova uzeti su iz svjet- ske literature, ali i iz domaćih izvora, što ujedno dokazuje da su domaći stručnjaci pratili i još
uvek prate svetska postignuća.

Sadržaj

Uvod
Vrste mostova
Sažet pregled povijesti mostova
Delovi mosta
Prostorni mostovi
Raklopni sklopovi
Potpore rasponskih sklopova
Postupci grdjenja mosta
Sile u potporama I izbor načina podupiraja
Ležajevi mostova
Završni radovi i oprema mosta
Postupak projektiranja msota
Oblikovanj mostova u zahtevnom okolišu
Metalni I spregnuti mostovi
Literatura
Kazalo pojmova

Stručna ponuda tjedna
0 0 1
Dana
0 7
Sati
2 5
Minuta
1 8
Sekundi