Projektiranje i građenje cesta – Vesna Dragčević, Željko Korlaet

autor: Vesna Dragčević, Željko Korlaet
broj stranica: 208.
godina izdanja: 2018.
vrsta uveza: tvrdi uvez
jezik: hrvatski
ISBN: 9789538168307

Opis

Projektiranje i građenje cesta – Vesna Dragčević, Željko Korlaet

Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu objavio je novi sveučilišni udžbenik pod naslovom ”Projektiranje i građenje cesta”.

Autori su predstavnici dviju generacija nastavnika i znanstvenika koji se kontinuirano bave područjem projektiranja i građenja cesta te cestovnih prometnih površina i objekata.

Bogato iskustvo obaju autora kao nastavnika na nizu predmeta sveučilišnog studija građevinsko-prometne tehnike te primjerenost vlastitih prethodnih izdanja sveučilišnih udžbenika koji su pokrivali tu tematiku, bili su od nemjerljive koristi pri koncipiranju sadržaja i opsega ovog djela.

Knjiga je podijeljena na šesnaest poglavlja, koja se mogu promatrati kao zasebne tematske cjeline:

 1. Uvod;
 2. Razvitak građenja cesta;
 3. Osnovni pojmovi i podjela cesta;
 4. Osnovne značajke kretanja vozila;
 5. Promet;
 6. Poprečni presjek ceste;
 7. Horizontalno vođenje linije;
 8. Vertikalno vođenje linije;
 9. Prostorno vođenje trase;
 10. Geometrija vozne površine;
 11. Odvodnja cesta;
 12. Materijali za građenje cesta;
 13. Donji ustroj;
 14. Kolničke konstrukcije;
 15. Cestovna čvorišta;
 16. Prometne površine posebne namjene.

Ova knjiga, izdana kao sveučilišni udžbenik, ponajprije je namijenjena studentima preddiplomskoga sveučilišnog studija građevinarstva na Građevinskom fakultetu u Zagrebu za stjecanje osnovnoga teorijskog i praktičnog znanja iz područja cestogradnje.

Sadržaj je koncipiran na način koji pruža dovoljno znanja iz područja projektiranja i građenja cesta studentima koji ne nastavljaju studij na prometnome usmjerenju fakulteta, a solidan su temelj za nastavak studija građevinsko-prometne tehnike na diplomskome studiju.

Zbog kroničnog pomanjkanja literature iz tog područja na hrvatskome jeziku bit će od koristi i stručnjacima u praksi, pogotovo što su sadržaji u skladu s važećom zakonskom i tehničkom regulativom te smjernicama za projektiranje.

Sažeti prikaz knjige

U prvom su dijelu knjige sadržani osnovni pojmovi cestovnog prometa i cestovne mreže, prikaz povijesnog razvitka cestogradnje i tehnološkog razvoja cestovnih vozila te podjela cesta prema njihovu značenju. Slijedi prikaz analize arametara koji utječu na voznodinamičke i sigurnosne karakteristike kretanja vozila: dopuštene dimenzije i opterećenja vozila, psihofizičke osobine vozača,
brzine i otpori kretanja, zaustavna i pretjecajna duljina. Objašnjeni su osnovni prometni pokazatelji koji se odnose na prometno opterećenje, propusnu moć i razinu uslužnosti.

Važna cjelina u udžbeniku, posvećena je projektiranju, trasiranju i vođenju linije ceste te zakonitostima i pravilima poprečnog, tlocrtnog, visinskog i prostornog oblikovanja trase. Obuhvaća temeljne teorijske i praktične postavke, čije je poznavanje nužno za uvažavanje voznodinamičkih, vizualnih, estetskih i sigurnosnih karakteristika projekta ceste. Projektni elementi ceste obrađeni su s teorijskog i praktičnog stajališta, s preporukama za primjereno horizontalno, vertikalno i prostorno oblikovanje trase ceste.
U poglavlju odvodnje prikazani osnovni elementi sustava za odvodnju oborinskih voda, što uključuje rješenja odvodnje površine kolnika i prikaze zaštite cestovnog trupa jarcima i propustima.

Druga značajna cjelina obuhvaća građenje donjeg i gornjeg ustroja ceste. Sadrži prikaz najznačajnijih svojstava prirodnih i umjetnih materijala za građenje, prikaze istražnih i pripremnih radova, opise izvedbe osnovnih zemljanih radova, načine osiguranja trupa ceste potpornim zidovima i zaštitom pokosa usjeka i nasipa te postupak izračuna određivanja rasporeda i linije masa. U poglavlju o
kolničkim konstrukcijama detaljno su opisane vrste nosivih slojeva i slojeva zastora te načini njihove ugradnje, u skladu s propisanim tehničkim uvjetima i važećim normama.

U udžbeniku je sadržano i poglavlje o cestovnim čvorištima u kojem su prikazani tipovi i elementi čvorišta te opisane prometne radnje i način odvijanja prometa u čvorištima. U poglavlju o prometnim površinama posebne namjene obuhvaćen prikaz osnovnih elemenata za projektiranje autobusnih stajališta, odmorišta te uslužnih i servisnih površina i objekata te su detaljnije prikazani raspored,
načini postavljanja i dimenzije parkirnih mjesta za osobna i teretna vozila.

Knjiga je prilagođena današnjim dostignućima i saznanjima iz područja cestogradnje, a opširan popis korištene znanstveno-stručne literature pruža korisniku mogućnost proširenja znanja prikazanih sadržajima u pojedinim poglavljima.

Projektiranje i građenje cesta – Vesna Dragčević, Željko Korlaet

37,83  (285,03 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: