Drumski saobraćaj – Snežni pokrivači i nanosi – Slobodan Plazinić

autor: Slobodan Plazinić
broj stranica: 110
godina izdanja: 2010.
vrsta uveza: meki uvez
dimenzije knjige širina i visina: 16,1 cm i 22 cm
jezik: srpski, latinica

95,00 kn

Nema na zalihi

Opis

Knjiga  ”Drumski saobraćaj, snežni pokrivač i nanosi” čini kompilaciju stručnih radova  autora koji je u svom radu koristio podatke višegodišnjih merenja i ispitivanja uticaja meteoroloških parametara na drumski saobraćaj, u prvom redu, uticaja snežnog pokrivača i snežnih nanosa. Višegodišnji podaci ogledno-istraživačkih stanica omogućili su da se dobiju koeficijenti za proračune otpora snega pri kretanju čistača duž odvodne površine i uopšte,  za procene rasčišćavanja puteva od snega i rasvetljavanja procesa otpora snega pri zahvatanju, kada se javljaju sabijanje, smicanje i rasturanje snega.

U našoj zemlji, kao što je poznato, ne vrše se ovakva merenja i ispitivanja niti su organizovane ogledno-istraživačke stanice. Isto tako,  ne sprovode se ni specijalna meteorološka merenja i ispitvanja na putevima u lokalitetima  sa visokim snežnim pokrivačem i čestim snežnim nanosima.
Za praktične potrebe uklanjanja snega sa puteva u knjizi su opisi o pojmu bilansa, ekvivalentne količine vode u snegu u zavisnosti od gustine i temperature, o fizičkim, mehaničkim i toplotnim osobinama snežnog pokrivača i dr. Predložene su empirijske formule koje mogu korisno da posluže  kako u proračunima pri čišćenju snega sa puteva tako i za proračune efikasnijeg  transporta  prikupljene snežne mase sa puteva (sile otpora snega kretanju čistača, naprezanje vučne mašine i dr.).
Posebna pažnja posvećena je opisima stvaranja snežnih nanosa, prikazana je  klasifikacija snežne mećave u zavisnosti od sinoptičkih uslova. Data je analiza prizemne mećave  u ciklonu i anticiklonu.
Za praktične potrebe čišćenja puteva od snežnih nanosa korisno je poznavati načine prenosa snega u prizemnom sloju atosfere u različitim fizičko-geografskim lokalitetima. Mada je vetar osnovni činilac prenosa snega u horizontalnom pravcu, postoje i drugi   meteorološki parametri i topografski činioci (osobine površine snežnog pokrivača, temperatura vazduhua, reljef zemljišta, situacija terena idr.), koji utiču na prenos snega u horizontalnom pravcu.
Za potrebe planiranja radova na rasčišćavanju puteva od snežnih nanosa u knjizi su prikazani metodi  proračuna srednje količine snega prenetog po ruži vetra. Tada se koriste i prognozirane količine snežnih nanosa u zavisnosti od postojećih meteoroloških podataka. Tabelarno su prikazani odnosi količine prenetog snega pri mećavi u zavisnosti od gustine snega i brzine vetra.
U svrhu efikasnije borbe sa snežnim nanosima i sprovođenja zaštite puteva od smetova, postavljanjem snegobrana,  uvodi se metod ”ruže prenetog snega”. U knjizi su opisi  izrade grafikona o prenetoj  količini snega u jedinici vremena u zavisnosti od pravca i brzine vetra na deonici puta.
Za  projektovanje i postavljanje snegobrana na deonicama puteva gde se javljaju  veliki nanosi snega izloženi su metodi proračuna za stacionarne i pokretne snegobrane,  Tada se podaci o prenosu snega u prizemnom sloju atmosgfere ne uzimaju za bilo koji zimski period već se koriste podaci  višegodišnjih merenja i traže verovatnoće javljanja za zadati  period, kako je to propisima predviđeno.

Iz sadržaja:
SNEŽNI POKRIVAČ

 • Uopšte o snežnom pokrivaču
 • Merenje visine snežnog pokrivača
 • Postupak pri merenju
 • Postanak (formiranje) snežnog pokrivača
 • Fizičko – mehaničke osobine snega
 • Gustina snega –merenja i proračuni gustine snega pomoću snegomernog kantara, helmanove vadilice, kišomera,
 • Tvrdoća snega
 • Trenje snega
 • Toplotne osobine snega

O SEŽNOM POKRIVAČU U SRBIJI    

 • Vremenska i prostorna raspodela visine i trajanja snežnog pokrivača
 • snežnom pokrivaču na teritoriji Beograda

SNEŽNE MEĆAVE I ZAŠTITA OD SNEŽIH NANOSA    

 • Klasifikacija snežne mećave
 • Putanje snežnih kristala
 • Prenos snežnih kristala pri mećavi
 • Srednja količina snega preneta u horizontalnom pravcu
 • Metod određivanja jednovremenog dejstva vetra i snega
 • Osnove o putanji snega u mećavi
 • Analitički metod proračuna prenosa snega
 • Odeđivanje prenosa snega u zavisnosti od pravca vetra
 • Ruža prenosa snega
 • Sprečavanje snežnih nanosa u drumskom saobraćaju
 • Sredstva zaštite od snenih nanosa