Tehnologija livenja i zavarivanja – dr. Milorad Jovanović, dr. Vukić Lazić

autor: dr. Milorad Jovanović, dr. Vukić Lazić
broj stranica: 605
godina izdanja: 2015
vrsta uveza: tvrdi
jezik: srpski, latinica

Opis

Ova je knjiga proizašla iz višegodišnjeg rada autora na obrazovnim, naučnoistraživačkim i praktičnim poslovima zavarivanja, navarivanja, lemljenja i reparaturnih radova.

Knjiga ima dvostruku namenu: s jedne strane da služi kao osnovni univerzitetski udžbenik na Fakultetu inženjerskih nauka u Kragujevcu a s druge strane i kao pomoćna literatura za tehnički obrazovane čitaoce kojima je zavarivanje osnovna delatnost ili pak pomoćni zanat. Uostalom, u etimološkom pogledu, reč tehnologija je kovanica iz dve starogrčke reči tehno što znači veština (umeće, zanat) i reči logos u značenju govor, um, razum. Stoga bi se na srpskom knjiga Tehnologija livenja i zavarivanja mogla zvati Nauka o livenju i zavarivanju.

Osim gore navedenog, ova se knjiga preporučuje i kao osnovna ili dopunska literatura za sledeće predmete koji se izučavaju na FIN-u: Proizvodne tehnologije (TZ), Proizvodne tehnologije II (TL), Nauka o zavarivanju, Metodi modifikacije i regeneracije površina i Metalurgija zavarivanja.

Prvobitno je namera autora bila da prerade i dopune dosadašnji udžbenik Osnovi zavarivanja, lemljenja i lepljenja (autori: Avram Majstorović i Milorad Jovanović) koji je desetak puta preštampavan od 1985. do 1995. godine. Međutim, u poslednjih tridesetak godina dogodila su se velika otkrića u Fizici i Elektronici što je dovelo do razvoja novih načina zavarivanja: plazmenog, laserskog, frikcionog mešanjem i dr. Istovremeno, konstruisani su i uveliko se primenjuju znatno lakši i energetski štedljiviji izvori napajanja za elektrolučno zavarivanje; to su tzv. invertori zasnovani na elektronskim komponentama: poluprovodnicima, diodama, tranzistorima, tiristorima, silicijumski kontrolisanim ispravljačima (SCR). Da bi se suština gore pomenutih novina lakše razumela bilo je neophodno u knjigu uneti i poglavlje Osnovni pojmovi iz elektrotehnike i elektronike.

Prvi deo knjige – Tehnologija livenja – uglavnom je pripremljena iz literaturnih izvora, trudeći se da štivo bude što je razumljivije i prihvatljivije za većinu studenata koji već poseduju osnovna znanja iz Fizike, Hemije i Mašinskih materijala.

Polazište za drugi deo knjige – Tehnologija zavarivanja – bilo je ranije štampano četvoroknjižje o zavarivanju topljenjem (GPZ, REL, MAG/MIG, TIG) i gore spomenuti univerzitetski udžbenik Osnovi zavarivanja, lemljenja i lepljenja i lična iskustva autora stečenih na univerzitetskim predavanjima i laboratorijskim vežbanjima, kao i na saradnji sa proizvodnim preduzećima na projektovanju, izradi i kontroli veoma odgovornih zavarenih konstrukcija od specijalnih čelika (nerđajućih, termopostojanih, otpornih na habanje, termomehanički obrađenih (TMO)). Takođe su nam od koristi bila i saznanja proistekla iz reparaturnog zavarivanja i navarivanja radnih delova kovačkih čekića i presa, velikih reduktora, radnih delova građevinske mehanizacije (bagera i drobilica za kamen), motalica za namotavanje kablova, kao i brojnih drugih repariranih delova izrađenih od livenog gvožđa.

SADRŽAJ:

TEHNOLOGIJA LIVENJA
Livenje (Priprema za livenje,
Materijali za izradu kalupa i jezgara,
Specijalni metodi livenja, …).
TEHNOLOGIJA ZAVARIVANJA
Tehnološki osnovi zavarivanja (Osnovi spajanja zavarivanjem,
Prednosti i mane spajanja zavarivanjem, Istorijski razvoj zavarivanja, Fizički osnovi zavarivanja,
Klasifikacija metoda zavarivanja, …).
Ocena zavarljivosti osnovnog materijala (Pojam i definicija zavarljivosti,
Metode za ispitivanje zavarljivosti, …).
Izvori toplote za zavarivanje (Glavne karakteristike izvora toplote, Vrste toplotnih izvora, Izvori napajanja za elektrolučno zavarivanje-REL, TIG, MAG/MIG).
Toplotni bilans pri zavarivanju topljenjem (Prostiranje toplote i temperatursko polje,
Eksperimentalno određivanje temperaturskog ciklusa, Analitički proračun temperaturskog polja).
Metalurški procesi i promene pri zavarivanju (Topljenje osnovnog i dodatnog materijala i obrazovanje šava,
Hemijske reakcije metala pri zavarivanju topljenjem, …).
Naponsko i deformaciono stanje u zavarenim spojevima (Sopstveni naponi i deformacije,
Tehnološke mere za smanjenje sopstvenih napona i deformacija, …).
Gasno zavarivanje i sečenje metala (Gasno-plameno zavarivanje-GPZ, Gasno sečenje metala).
Elektrolučni metodi zavarivanja (Ručno-elektrolučno zavarivanje,
Elektrolučno zavarivanje pod prahom, Zavarivanje pod troskom,
Zavarivanje netopljivom volframskom elektrodom u zaštiti inertnog gasa,
Zavarivanje u zaštiti gasova topljivom elektrodnom žicom,
Elektrolučno sečenje i zavarivanje plazmom). Elektrootporsko zavarivanje (Tačkasto zavarivanje, Šavno zavarivanje, Reljefno (Projekciono) zavarivanje, …).
Ostali metodi zavarivanja (Zavarivanje trenjem, Zavarivanje ultrazvukom, …).
Termička metalizacija i navarivanje (Termička metalizacija, Navarivanje).
Lemljenje i lepljenje (Lemljenje, Lepljenje). Kontrola zavarenih spojeva (Ispitivanje mehaničkih oso­bina i žilavosti, Raspodela tvrdoće, Vizuelna, radiografska, ultrazvučna, magnetna, penetrantna i metalografska kontrola zavarenih spojeva). Mere zaštite pri zavarivanju i srodnim postupcima (Zaštita na radu pri gasnom zavarivanju,
Zaštita na radu pri elektrolučnom zava­rivanju).
Literatura.
Prilog A-Rečnik zavarivačkih termina.
Predmetni registar.

Tehnologija livenja i zavarivanja – dr. Milorad Jovanović, dr. Vukić Lazić

73,00  (550,02 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: