VJEŠTINA – ŠAH – Skill of Chess – Krešimir Malarić

autor: Krešimir Malarić
broj stranica: 102.
godina izdanja: 2022.
vrsta uveza: meki uvez
jezik: hrvatski
ISBN: 978-953-212-488-0

Opis

Knjiga VJEŠTINA – ŠAH – Skill of Chess – Krešimir Malarić

ŠAH je igra koja u zad­nje vri­je­me po­sta­je sve po­pu­lar­ni­ja.

Iako se igra od dav­ni­na, još uvi­jek nisu ot­kri­ve­ne sve tajne šaha, čak niti uz pomoć ra­ču­na­la.

Bez ob­zi­ra na to radi li se o po­čet­ni­ku ili is­ku­snu tur­nir­skom ig­ra­ču, u ovoj knji­zi će se moći nau­či­ti nešto o:

  • po­vi­je­snom pre­gle­du šaha;
  • pra­vi­li­ma igre i kre­ta­nju fi­gu­ra;
  • bi­lje­že­nju par­ti­ja i os­nov­nim na­če­li­ma;
  • ot­va­ra­nju, sre­di­šnji­ci i za­vr­šni­ci;
  • tur­nir­skom šahu;
  • svjet­skim pr­va­ci­ma i hr­vat­skim ša­hi­sti­ma;
  • šahu na ra­ču­na­lu i pro­blem­skom šahu.

VJEŠTINA – ŠAH – Skill of Chess – Krešimir Malarić

20,90  (157,47 kn)

TEČAJ: 1 EUR = 7,53450 HRK

MOLIMO ODABERITE DRŽAVU U KOJOJ VRŠITE NARUDŽBU: