Voda 2011 – Mr. Aleksandra Djukić

Autor: Mr. Aleksandra Djukić
Broj stranica: 498.
Godina izdanja: 2011.
Vrsta uveza: meki
Dimenzije stranica: 24 cm
Jezik: srpski

145,00 kn

Opis

40. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda.

U okviru ovog Zbornika ima 82 rada koji su izloženi na na konferencija VODA 2011. Svi radovi u Zborniku su grupisani prema tematskim grupama:

VODOPRIVREDNI , EKOLOŠKI I ORGANIZACIONI ASPEKTI KORIŠĆENJA I ZAŠTITE VODA

Domaća zakonska regualtiva i regulative EU
Organizacioni i ekonomski aspekti upralvjanja vodama
KVALITET VODA I PROCESI U PRIRODNIM VODAMA

Površinske vode i sedimenti Podzemne vode i vode u karstu
Priobalne vode Jadranskog mora
Metode merenja parametara kvaliteta voda
SAKUPLJANJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Kvaltiet otpadnih voda i njihov uticaj na vodoprijemnike
Planiranje i eksploatacija kanalizacionih i drenažnih sistema
Savremene metode prečišćavanja otpadnih voda i obrade mulja
VODOSNABDEVANJE NASELJA

Eksploatacija i zaštita izvorišta vodosnabdevanja
Savremeni postupci tretmana prirodnih voda u cilju dobijanja vode za piće
Kvalitet vode isporučene potrošačima