Analiza poslovne uspješnosti – Vinko Belak

  • Autor: Vinko Belak
  • Godina izdanja: 2014.
  • Broj stranica: 412
  • Jezik: hrvatski

3,892.35 din

Opis

Ova je knjiga logičan nastavak, a u nekim važnim poglavljima i zamjena za knjigu “Menadžersko računovodstvo” koju sam napisao još davne 1995. godine. Malo je područja koja toliko zanimaju ekonomiste, a posebno analitičare, kao što je analiza poslovne uspješnosti koja obuhvaća: – analizu financijskih izvještaja – analizu tržišnih pokazatelja – analizu nefinancijskih pokazatelja. Glavna je značajka ove knjige da se ona po sadržaju i pristupu bitno razlikuje od svih sličnih knjiga. Naime, u njoj su na poseban način obrađene bitne teme i problemi iz područja analize poslovne uspješnosti, s posebnim usmjerenjem na praktičnu primjenu. Posebno su obrađeni problemi koje većina autora izbjegava obraditi zato što su zaključci u vezi s njima vrlo rizični. Analiza financijskih izvještaja stara je koliko i financijski izvještaji. Može se postaviti pitanje: „Kako to da toliko godina staro područje računovodstva i menadžmenta nije do sada potpuno rasvijetljeno i konačno razjašnjeno do detalja.“

1. Smisao i koristi od analize poslovne uspješnosti, financijskih izvještaja i utvrđivanja ključnih pokazatelja financijske performanse1
2. Odnos između financijskih i nefinancijskih pokazatelja performanse1
3. Je li moguće na temelju analize financijskih izvještaja realno procijeniti financijsko stanje poduzeća?2
4. Područja utvrđivanja ključnih pokazatelja financijske performanse2
5. Pripreme za analizu financijskih izvještaja3
5.1. Izvještaji koji će biti korišteni u analizi3
5.2. Prilagodba stavaka aktive i pasive te prihoda za analizu i računanje ključnih pokazatelja14
5.2.1. Prilagodbe stavaka aktive15
5.2.2. Prilagodbe stavaka pasive16
5.2.3. Prilagodbe prihoda17
6. Ključni pokazatelji aktivnosti17
6.1. Kretanje prihoda i ukupnih financijskih rezultata cijeloga gospodarstva Hrvatske kao ambijent u kojemu se mjere performanse promatranih poduzeća18
6.2. Kretanje prihoda (Revenue Growth Rate) kao pokazatelj aktivnosti19
6.3. Koeficijent obrtaja aktive (Asset Turnower) kao pokazatelj aktivnosti21
6.4. Kapitalna intenzivnost kao pokazatelj performanse aktivnosti27
7. Ključni pokazatelji zarade i profitabilnosti (Profitability rations)31
7.1. Definicija profita i zarade u mjerenju profitabilnosti32
7.2. Mjerenje povrata na investirano (ROI)63
7.3. Mjerenje profitne marže106
7.4. Mjerenje profitabilnosti pomoću novčanih pokazatelja122
8. KLJUČNI POKAZATELJI LIKVIDNOSTI130
8.1. Prilagodba stavaka aktive i pasive za analizu likvidnosti i solventnosti131
8.2. Radni kapital kao pokazatelj performanse i osnove mjerenja likvidnosti140
8.3. “Tekući odnos” kao pokazatelj performanse likvidnosti147
8.4. Brzi odnos ili ubrzana likvidnost kao pokazatelj performanse likvidnosti151
8.5. Gotovinska (trenutačna) likvidnost kao pokazatelj performanse152
8.6. Obrambeni interval kao pokazatelj performanse likvidnosti154
8.7. Odnos radnog kapitala i tekuće pasive kao pokazatelj performanse likvidnosti158
8.8. Odnos radnog kapitala i imovine kao pokazatelj performanse161
8.9. Odnos radnog kapitala i prihoda kao pokazatelj performanse likvidnosti166
8.10. Odnos novčanog tijeka i tekućih obveza kao pokazatelj performanse likvidnosti171
8.11. Koeficijent obrtaja potraživanja od kupaca kao pokazatelj performanse likvidnosti172
8.12. Netopotraživanja od kupaca kao pokazatelj performanse likvidnosti175
9. KLJUČNI POKAZATELJI SOLVENTNOSTI177
9.1. Stupanj zaduženosti kao pokazatelj performanse solventnosti179
9.2. Stupanj samofinanciranja kao pokazatelj performanse solventnosti i multiplikator glavnice181
9.3. Financijska snaga kao pokazatelj performanse solventnosti183
9.4. Koeficijent financijske stabilnosti kao pokazatelj performanse solventnosti185
9.5. Odnos ukupnih obveza i vlasničkog kapitala kao pokazatelj performanse solventnosti189
9.6. Odnos dugoročnih vanjskih obveza i vlasničkog kapitala kao pokazatelj performanse solventnosti191
9.7. Adekvatnost korištenog kapitala kao pokazatelj performanse solventnosti194
9.8. Indeks financijske poluge kao pokazatelj performanse solventnosti196
9.9. Odnos pokrića kamata kao pokazatelj performanse solventnosti198
10. POKAZATELJI PERFORMANSE O STVARANJU NOVE VRIJEDNOSTI199
10.1. Neto preostali profit (Net Residual Profit)200
10.2. Odnos održive novostvorene vrijednosti za vlasnike i dioničare203
10.3. Dodana vrijednost (Added Value) kao pokazatelj performanse205
10.4. Ekonomska dodana vrijednost (EVA) kao pokazatelj performanse stvaranja vrijednosti215
10.5. Tržišna dodana vrijednost kao pokazatelj performanse stvaranja vrijednosti218
11. Pokazatelji investiranja (Investment Ratios) kao mjerila performanse221
11.1. Zarada po dionici (Earnings Per Share – EPS)222
11.2. Dividenda po dionici (Dividend Per Share – DPS)223
11.3. Odnos cijene i zarade po dionici (Price/Eaernings Ratio – P/E)223
11.4. Odnos tržišne cijene i knjigovodstvene vrijednosti po dionici (Price to Book – P/B)225
11.5. Prinos po dionici (Dividend Yield)225
11.6. Investicijski multiplikator (Investment Multiplier – IMU)226
11.7. Pokriće dividende (Dividend Cover)227
11.8. Prihod od prodaje po dionici (Sales Per Share – SPS)228
11.9. Tržišna kapitalizacija (Market Capitalization – MC)228
11.10. Vrijednost poduzeća kao pokazatelj performanse i njezin odnos s EBITDA- om229
12. Pokazatelji efikasnosti (Efficiency Ratios) kao mjerila performanse240
12.1. Efikasnost korištenja troškova241
13. Složeni modeli za mjerenje i predviđanje performanse300
13.1. Altmanov Z-score za prognoziranje opasnosti od bankrota proizvodnih poduzeća301
13.2. Altmanov model EMS za prognoziranje opasnosti od bankrota poduzeća koja ne kotiraju na burzi (EMS = Emerging Market Scoring model)303
13.3. BEX indeks za procjenu poslovne izvrsnosti305
14. Analiza SWOT za poduzeće “Dobrić” d.d.308
15. Model Balanced Scorecard strategije mjerenja i razvoja performansi309
15.1. Izvori nastanka modela Balanced Scorecard i osnovna definicija309
15.2. Mjerenje i razvoj performansi u modelu Balanced Scorecard310
15.3. Temeljna konstrukcija modela Balanced Scorecard316
15.4. Lanac uzroka i posljedica u BSC-u i kvantifikacija strategije319
15.5. Ravnoteža u modelu Balanced Scorecard321
15.6. Izgradnja modela mjerenja za praćenje provedbe strategije i procjenu postignuća pomoću pokazatelja performanse323
16. Procjena performansi poduzeća primjenom modela EFQM poslovne izvrsnosti334
17. Nužne korekcije najvažnijih pokazatelja performanse u slučaju revalorizacije materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine343
17.1. Definiranje problema343
17.2. Nužne korekcije računanja najvažnijih pokazatelja aktivnosti344
17.3. Nužne korekcije računanja najvažnijih pokazatelja profitabilnosti344
17.4. Nužne korekcije računanja novčanih pokazatelja performanse345
17.5. Nužne korekcije računanja pokazatelja performanse likvidnosti345
17.6. Nužne korekcije računanja pokazatelja performanse solventnosti345
17.7. Nužne korekcije računanja pokazatelja stvaranja vrijednosti346
18. Pokazatelji financijske performanse kod poduzeća koja imaju zanemarivo mali kapital i imovinu u odnosu na prihode347
19. Pregled ključnih pokazatelja financijske performanse358
20. Rječnik izraza na engleskom jeziku za analizu financijskih izvještaja382

Odaberi državu / Chose Country