Nosive konstrukcije 1. – Ivo Podhorsky – 2. dopunjeno izdanje

autori: Ivo Podhorsky
broj stranica: 190
godina izdanja: 2008.
vrsta uveza: tvrdi uvez
dimenzije knjige širina i visina: 21 cm i 29,7 cm
jezik: hrvatski

3,096.19 дин.

Opis

Autor knjige, “Nosive konstrukcije 1.” su­klad­no novim nor­ma­ma i stan­dar­di­ma Eu­rop­ske unije iz­mi­je­nio je i do­pu­nio udž­be­nik iz 2003.

Udž­be­nik, “Nosive konstrukcije 1.”, na­mi­je­njen je po­naj­pri­je stu­den­ti­ma ar­hi­tek­tu­re, sa­dr­ži os­nov­ne ele­men­te kon­s­truk­cij­skih su­sta­va te broj­ne pri­mje­re iz­ve­de­nih ob­je­ka­ta kako bi se po­ka­zao širok spek­tar nji­ho­ve pri­mje­ne.

Prvi dio knji­ge pri­ka­zu­je su­vre­me­ne po­gle­de na kon­s­truk­ci­je op­će­ni­to, a na­po­se na ar­mi­ra­ne be­ton­ske ele­men­te te pre­gled os­nov­nih teh­nič­kih pro­pi­sa.

U dru­gom di­je­lu pri­ka­za­ni su kon­s­truk­cij­ski su­sta­vi, od jed­no­stav­nih ploča, greda i ok­vi­ra do rav­nin­skih i pro­stor­nih re­šet­ki.