Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji – Gjuro Szabo

autor: Gjuro Szabo
broj stranica: 248
godina izdanja: 2006.
vrsta uveza: tvrdi uvez
dimenzije knjige širina i visina: 16 cm i 24 cm
jezik: hrvatski

3,892.35 din

Opis

Knji­ga Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji je prvi put ob­jav­lje­na 1920. i naj­va­žni­je je djelo hr­vat­ske bur­go­lo­gi­je.

U prvom di­je­lu knji­ge Szabo opi­su­je sred­njo­vje­kov­ne gra­do­ve, način ži­vo­ta u njima, nji­ho­vu op­rem­lje­nost i pro­stor­ne uv­je­te.

U dru­gom di­je­lu pri­ka­zu­je po­je­di­ne gra­do­ve prema re­gi­ja­ma, na­sto­je­ći in­ter­pre­ti­ra­ti or­ga­ni­za­ci­ju grad­sko­ga sk­lo­pa, nje­go­vu ob­ram­be­nu lo­gi­ku, gra­đev­ni raz­voj te po­seb­no­sti po­je­di­no­ga grada.

Knji­ga Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji je obo­ga­će­na broj­nim sli­kov­nim ma­te­ri­ja­li­ma: tlo­cr­ti­ma, ski­ca­ma, snim­ka­ma koji imaju ve­li­ku ana­li­ti­čku vri­jed­nost.