OBRADA MATERIJALA LASEROM: osnove, primena i optimizacija – Sanja Petronić, Tatjana Šibalija

autor: Sanja Petronić, Tatjana Šibalija
broj stranica: 217
godina izdanja: 2021.
vrsta uveza:
jezik: srpski, latinica

3,706.99 din

Opis

Predgovor

Monografija „Obrada materijala laserom: osnove, primena i optimizacija“ daje prikaz rezultata originalnih naučnih istraživanja, koja su sprovedena kao nastavak istraživanja započetih u kontekstu doktorskih disertacija autorki realizovanih na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Ideja za nastanak ove monografije proizašla je kao rezultat velikog broja zajedničkih radova autorki u smislu uspešne sinergije dva istraživačka pravca – procesi obrade superlegura laserom i napredna metodologija za parametarsku višekriterijumsku optimizaciju procesa, čime je dat značajan doprinos u oblasti laserske obrade superlegura u zemlji i svetu. Posle uvodnih napomena o laserima, istoriji i principima, autorke detaljnije razmatraju osnovne principe, istoriju i primenu laserskog bušenja, laserskog sečenja i mehaničke obrade materijala laserom. Monografija obuhvata i parametarsku optimizaciju procesa laserske obrade primenom napredne metodologije bazirane na tehnikama veštačke inteligencije, koju je neophodno izvesti usled kompleksnosti zahteva za više izlaznih karakteristika procesa, specifičnosti primene superlegura u nepovoljnim radnim uslovima, na visokim pritiscima i temperaturama, kao i strogih zahteva u smislu preciznosti obrade.

Autorke se, pre svih, zahvaljuju recenzentima ‐ prof. dr Anđelki Milosavljević, prof. dr Aleksandru Sedmaku i prof. dr Zoranu Steviću na konstruktivnim sugestijama tokom pripreme monografije, kao i eminentnim stručnjacima iz predmetne naučne oblasti, iz zemlje i inostranstva, koji su razumeli značaj laserske obrade materijala i njihove optimizacije i podržali sprovođenje istraživanja prikazanih u monografiji. Autorke se posebno zahvaljuju dr Dubravki Milovanović i dr Katarini Čolić na pomoći tokom istraživanja. Autorke se zahvaljuju Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije na podršci delu istraživanja i rezultata prikazanih u monografiji.

Beograd, dr Sanja Petronić
maj 2021.godine prof. dr Tatjana Šibalija

 

Odaberi državu / Chose Country