Okolišno prihvatljivo upravljanje vodotocima – Emina Hadžić, Ognjen Bonacci

autor: Emina Hadžić, Ognjen Bonacci
broj stranica: 273
godina izdanja: 2019.
vrsta uveza: tvrdi
jezik: hrvatski

2,647.26 din

Opis

Društveni, gospodarski i politički razvoj kako u prošlosti, tako i danas, u velikoj mjeri zavise o dostupnosti i raspodjeli slatke vode sadržane u otvorenim vodotocima. Međutim, vrlo često, a posebno u posljednjim desetljećima, rijeke se dovode u kontekst opasnosti po čovjeka, bilo zbog poplava, pretjeranog korištenja njihovih resursa ili zbog njihove sve veće zagađenosti. Ljudski razvoj, porast stanovništva, industrijalizacija, urbanizacija, klimatske promjene, samo su neki od uzročnika koji su doveli do značajnog pada količine vode u rijekama, ali i zdravlja njihovih vodnih resursa na globalnoj razini. Važnost očuvanja kvaliteta voda vodotoka, te očuvanja količine vode u njima, sve više dobivaju na težini, posebno nakon spoznaja o nedostatku iste za brojne ljudske potrebe.

Nažalost, onečišćenja vodotoka se povećavaju iz dana u dan. Industrije i domaćinstva ispuštaju svoje otpadne vode u rijeke, otpad iz domaćinstva se najčešće izravno baca u njih, a razna kemijska gnojiva i pesticidi, koji se vrlo često pretjerano i neplanski koriste u poljoprivredi, procjeđuju se u podzemne, a potom i u površinske vode. Hidrotehničkim građevinama u riječnom koritu, rijeke se pregrađuju čime se značajno mijenja prirodni režim voda i režim pronosa nanosa, što sa druge strane bespovratno ima negativan učinak na vodene ekosustave. Podizanje svijesti stanovništva o načinima, mjerama, mogućnostima očuvanja vodnih resursa otvornih vodotoka općenito, uz sve tehničke i tehnološke mjere koje se sprovode u društvu, neizostavno se mora podići na višu razinu. To predstavlja osnovni cilj pisanja i objavljivanja ove knjige u kojoj se tretira jednu od najaktualnijih tema koje danas zaokuplja ne samo stručnjake već i najširu javnost. Radi se o interdisciplinarnoj problematici upravljanja otvorenim vodotocima koji predstavljaju ključne prostore bitne za pružanje podrške svekolikom održivom razvoju i biološkoj raznolikosti i to ne samo neposredno uz vodotok već i na širem slivu, regionalno pa čak i u planetarnim razmjerima.

Činjenica je da otvoreni vodotoci danas predstavljaju najugroženije prostore na planeti intenzivira potrebu da se s njima što hitnije započne upravljati na nov i učinkovitiji način. Stoljetna praksa je potvrdila, da se otvoreni vodotoci kao sastavni dio prirode, ne mogu kontrolirati silom već isključivo razumijevanjem i uvažavanjem njihovih složenih prirodnih procesa. Kao rezultat kontinuiranog tečenja energije i materije kroz promjenjivi prostor kojim se kreću, vodotoci predstavljaju izrazito dinamične, otvorene i žive sustave. Upravo zbog toga su oni u povijesti planete, a osobito u razvoju civilizacije odigrali ključnu i do sada nedovoljno shvaćenu i izučenu ulogu. Činjenica je da njihovo neosporno golemo značenje dugo vremena nije dovoljno prepoznato, ne samo široj javnosti već i stručnjacima koji se bave izučavanjem vodotoka i svih (prirodnih i društvenih) fenomena vezanih uz njih. Stanje se svijesti o ovoj problematici u posljednje vrijeme značajno izmijenilo, te su se brojni aspekti vezani s vodotocima počeli intenzivno i interdisciplinarno izučavati. O otvorenim vodotocima se počela voditi mnogo veća briga. Do ovakvih, moglo bi se reći, nužnih i pozitivnih trendova je došlo kao rezultat činjenice brojnih i velikih katastrofa uzrokovanih prije svega ljudskim zahvatima. Pri analiziranju procesa vezanih s vodotocima treba biti svjestan činjenice da su biološki, socijalni, tehnički i brojni drugi aspekti funkcioniranja i upravljanja otvorenim vodotocima međusobno snažno povezani. Problem predstavlja činjenica da znanost još uvijek nije dovoljno shvatila i objasnila sve te složene i dinamične veze, što otežava i onemogućava poduzimanje učinkovitih mjera u zaštiti vodotoka i njihovih funkcija. Ova knjiga predstavlja pokušaj da se problematika bolje rasvijetli i da se stavovi različitih struka približe s ciljem postizanja učinkovitijih praktičnih rješenja. Procesi koji se odvijaju u vodotocima i njihovim slivovima podložni su stalnim i naglim promjenama uvjetovanim prirodnim i sve češće antropogenim utjecajima čije je kratkoročne, a još više teško predvidive dugoročne posljedice teško, a često i nemoguće kontrolirati. Kad se ljudskim aktivnostima na rijekama izvrše masovniji zahvati koji značajno mijenjaju prirodni hidrološki i/ili morfološki režim, dolazi do narušavanja ili čak potpunog gubitka dinamičke ravnoteže.

Posljedice toga mogu biti razarajuće, a najčešće se radi o slijedećim:

(1) Češće i jače poplave ;

(2) Degradacija kvaliteta vode ;

(3) Gubici staništa za ribe i druge životinje i biljke vezane uz rijeku i njene prirodne hidrološke varijacije ;

(4) Potpuna i često nepopravljiva devastacija cjelokupnog ekosustava vodotoka i sliva, a kao posljedica toga destabilizacija ekonomskih, društvenih i političkih struktura i procesa u tim prostorima.

Osim navedenog ne smije se zanemariti gubitak estetskih i drugih vrijednosti prirodnih vodotoka koje mogu negativno utjecati na razvoj turizma, rekreaciju, sportske aktivnosti itd. Knjiga je namijenjena studentima na dodiplomskim i postdiplomskim studijima, ali će zasigurno biti od koristi i za stručnjake koji se bave upravljanjem riječnim sustavima.

Cjelokupna materija je prikazana u slijedeća četiri poglavlja s brojnim podpoglavljima:

(1) Vodotoci kao dijelovi okoliša ;

(2) Osnove karakteristike i procesi u vodotocima ;

(3) Hidrološka dinamika vodotoka i njen utjecaj na ekološke procese ;

(4) Okolišno prihvatljivo upravljanje Izneseni su motivi zbog kojih je neophodno na nov način pristupiti njihovom upravljanju.

U posljednjem poglavlju navedene su metode za definiranje ekološki prihvatljivih protoka. Otvoreni vodotoci definitivno trebaju biti interdisciplinarno tretirani s aspekta inženjerstva, ekologije i biologije. Ova knjiga u tom smislu pruža niz primjera i otvara niz pitanja.

Odaberi državu / Chose Country