Osnove zaštite podzemnih voda u granuliranim sredinama – Dr. Sc. Emina Hadžić

Autor: Dr. Sc. Emina Hadžić
Broj stranica: 260
Godina izdanja: 2013.
Vrsta uveza: tvrdi
Dimenzije stranica: B5
Jezik: bosanski

2,100.00 din

Opis

Iz sadržaja:
UVODNA RAZMATRANJA

Poreklo vode i razvoj naučne misli o vodi
Zahvatanje podzemnih voda – historijska perspektiva
HIDROLOŠKI CIKLUS I PODZEMNA VODA

Rasprostranjenost i količina vode na planeti
Hidrološki ciklus i podzemna voda
VODA U PODZEMLJU

Nastanak podzemnih voda
Vidovi vodeu tlu
Vidovi kretanja podzemnih voda
Vertiaklni rasproed podzemnih voda
Prihranjivanje podzemnih izdani
KARAKTERISTIKE VODE

Struktura vode
Fizikalne osobine vode
KARAKTERISTIKE POROZNE SREDINE

Fizikalna svojstva porozne sredine
Osnovna hidrogeolosška svojsva stena
Hidrogeološki parametric
Osnovna hidrogeološka klasiikacija stena i stenskih masa
OSNOVE KRETANJA PODZEMNIH VODA I ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA

Darcijev zakon
Jednačina kontinuiteta podzemnih voda
Osnovna diferencijalna jednačina nestacionarne približno ravanske filtracije – Boussinesq-ova jednačina
Uslovi i metode rešavanja jednačina strujanja podzemnih voda
Kretanje zagađujućih materija u podzemlju
KVALITET PODZEMNIH VODA

Voda kao komponenta okoliša
Sastav podzemnih voda u prirodnim uslovima
Osnovni pokazatelji fizikalno hemijskog statusa pdozemnih voda
Promena kvaliteta podzemnih voda
PRISTUP ZAŠTITI PODZEMNIH VODA

Integralni pritup gospodarenju vodnim resursima
Mere i postupci zaštite vda
Zaštita kvantitativnih karaktersitika podzemnih voda
Samoprečišćavanje podzmenih voda
Načini remedijacije podzemnih voda
Zakonodavstvo u sektoru zaštite voda
Pristup određivanju zona sanitarne zaštite izvorišta podzemnih voda u integranuliranim sredinama
DODACI
Numeričke metode rešavanja Boussinesq-ove jednačine
Primena matematičkog modeliranja u svrhu definisanja eksploatacionih količina vode sa izvorišta Sokolovići
Primena modela transporta čestica za delineacija zaštitnih zona izvorišta sokolovići
Propis EU i domaće regulative značajne za oblast zaštite vda