Preskoči do informacija o proizvodu
1 od 1

Stručna Knjižara

Menadžment ljudskih resursa u sportu - Julijan Malacko i Izet Rađo

Menadžment ljudskih resursa u sportu - Julijan Malacko i Izet Rađo

Redovna cijena €36,24
Redovna cijena €36,24 Prodajna cijena €36,24
Popust Rasprodano
Porez je uključen. Poštarina se obračunava prilikom završetka kupnje.
Kratki opis: autor: Julijan Malacko i Izet Rađo broj stranica: 388 vrsta uveza: meki dimenzije knjige širina i visina: 17x24 cm jezik: hrvatski
Knjiga je pisana sa ciljem da se može koristiti kao udžbenik za studente na fakultetima za menadžment u sportu, fakultetima sporta gde postoji usmjerenje u području menadžmenta u sportu, zatim na oblicima osposobljavanja i usavršavanja različitih profila trenera i/ili menadžera u svim sportskim granama i disciplinama, kao i sportašima radi dobijanja osnovnih informacija u oblasti tehnologije sporta i menadžmenta u sportu. Ona obuhvaća najbitnija pitanja u oblasti sportske i poslovne tehnologije u sportskim organizacijama, sa polaznih osnova metodološkog, informatičkog, tehnološkog, antropološkog, genetičkog, kibernetičkog i menadžmentskog pristupa, pa u tom sklopu i svih daljih operativnih rješenja koja iz takvog pristupa sljede.
 1. Prvo poglavlje se odnosi na definiranje pojmova menadžmenta i menadžmenta ljudskih resursa, filozofiju, viziju i misiju koje su u funkciji projekcije razvoja menadžmenta ljudskih resursa, organizacijske razvojne procese, strategijsko metodološke pristupe i strukturalno funkcionalne koncepte, a zatim analize koncepata uticaja vanjskih i unutrašnjih faktora, tijeka uticaja, organizacijske kulture i funkcije reiženjeringa, i najzad, prikaza i analize naučno stručne, stvaralačko kreativne, operativno implementarne i integralno interakcijske funkcije, sa posebnim naglaskom na integralno interakcijske sportske i poslovne funkcije u menadžmentu ljudskih resursa u sportu.
 2. Drugo poglavlje obuhvaća definiranje i analiziranje osnovnih djelatnosti ljudskih resursa u sportu, počevši od menadžmenta u organizacionim sistemima, globalne organizacijske strukture u sistemu sporta, menadžmenta u edukaciji i usavršavanju, menadžmenta u informacijskim sistemima, financijskom menadžmentu, marketing menadžmentu, internet marketingu, internet PR, tehnologiji selekcije sportaša, tehnologiji oporavka sportaša, tehnologiji sportskih objekata i opreme i organizaciji sportskih takmičenja, sa posebnim naglaskom na strukturu, organizaciju i funkcije menadžmenta u sportskim organizacijama.
 3. Treće poglavlje obuhvaća definiranje sportskih organizacija kao udruge i/ili kao ustanove, a zatim analizira njihovu organizacijsku strukturu i status, počevši od sportskog kluba, sportskog društva, sportskoe udruge, sportskog saveza, saveza sportova, ministarstva za sport i nacionalnog olimpijskog komiteta, sa posebnim naglaskom na formuliranje ciljeva i zadataka njihovih djelatnosti i aktivnosti u tim organizacijama, kao i ulogu i značaj ljudskih resursa u njima.
 4. Četvrto poglavlje je posvećeno klasifikaciji i statusu ljudskih resursa u sportskoj funkciji (sportaši takmičari, sportski treneri, timovi stručnjaka, naučnici u sportu) i poslovnoj funkciji (menadžeri u sportu, marketing menadžeri, upravljači u sportu, volonteri u sportu), sa posebnim naglaskom na njhove aktivnosti, obaveze i odgovornosti u ovim menadžerskim funkcijama.
 5. Peto poglavlje na integralan način obuhvaća i analizira tehnološki proces menadžmenta ljudskih resursa u sportskoj funkciji, putem aktivnosti koje prethode trenažnom procesu (modeliranje sportova, dijagnosticiranje antropoloških karakteristika sportaša, planiranje i programiranje sportskog treninga), aktivnosti za vrijeme trenažnog procesa (operacionalizacije, registracije, klasifikacije i kontrole sportskog treninga), i aktivnosti poslje trenažnog procesa (obrade podataka, analize efekata i korekcije treninga, komparacije prognoziranih i postignutih rezultata), sa posebnim naglaskom na modeliranje sportova, dijagnosticiranje sportaša, kontrolu trenažnog procesa, kao i integralnim transformacijskim procesima sportaša.
 6. Šesto poglavlje, takođe na integralan način obuhvaća i analizira tehnološki proces menadžmenta ljudskih resursa u poslovnoj funkciji, putem aktivnosti koje prethode radnom procesu (modeliranje strategijskog i projektnog menadžmenta, dijagnosticiranje i analiziranje posla, planiranje potreba ljudskih resursa, utvrđivanje zahtjeva posla i sistematizacije radnih mjesta), aktivnosti za vrijeme radnog procesa (regrutiranje i selekcioniranje, obrazovanje i usavršavanje, podizanje nivoa kvaliteta i kontroliranje procesa rada ljudskih resursa) i aktivnosti poslje radnog procesa (kompenziranje i nagrađivanje, sprovođenje preventivnih mjera zaštite, uvođenje novih ljudskih resursa i eksploatacije informacijskog sistema), sa posebnim naglaskom na regrutiranje, selekciju, obrazovanje, usavršavanje i podizanje nivoa kvalitete rada ljudskih resursa.
  SADRŽAJ;   POJAM, RAZVOJ I FUNKCIJE MENADŽMENTA LJUDSKIH RESURSA U SPORTU
 • Pojam menadžmenta i menadžmenta ljudskih resursa
 • Pojam menadžmenta u sportu
 • Pojam ljudskih resursa
 • Termim kadar
 • Termin ljudski resursi
 • Pojam menadžmenta ljudskih resursa u sportu
 • Menadžmentska filozofija, vizija i misija u funkciji projekcije razvoja organizacije
 • Menadžmentska filozofija
 • Znanje i moć
 • Kontinuirano obrazovanje
 • Agilnost i brzina
 • Besplatne komunikacije
 • Kontinuirana promenljivost
 • Nove tehnologije
 • Totalna transparentnost
 • Kreativnost i inovacije
 • Nova tržišta
 • Nagomolavanje viška
 • Prekomerne ponude
 • Potrebe potrošača
 • Interakcija sa partnerima
 • Globalizacija društva
 • Vizija organizacije
 • Misija organizacije
 • Razvojni procesi i pristupi ljudskih resursa
 • Organizaciono razvojni procesi
 • Strategijsko metodološki pristupi
 • Strategijski pristup
 • Metodološki pristup
 • Strukturalno organizacijski pristup
 • Interesne grupe
 • Situacioni faktori
 • Glavni aspekti
 • Evaluacija
 • Dugoročne konsekvence
 • Koncept uticaja, kulture i reinženjeringa
 • Koncept uticaja spoljašnjih i unutrašnji faktora
 • Spoljašnji faktori
 • Unutrašnji faktori
 • Koncept toka uticaja
 • Koncept organizacione kulture
 • Koncept funkcije reinženjeringa
 • Funkcije menadžmenta ljudskih resursa
 • Klasifikacija funkcija
 • Sportska funkcija
 • Poslovna funkcija
 • Struktura funkcija
 • Naučno stručna funkcija
 • Stvaralačko kreativna funkcija
 • Operativno implementarna funkcija
 • Integralno interakcijska funkcija
 • Integralno-interakcijska sportska funkcija
 • Operacionalizacija integralno interakcijske sportske funkcije
 • Aplikacija integralno interakcijske sportske funkcije
 • Integralno-interakcijska poslovna funkcija
 • Poslovna funkcija u prostoru ljudi
 • Poslovna funkcija u prostoru sportskih organizacija i institucija
  OSNOVNE DELATNOSTI LJUDSKIH RESURSA U SPORTU
 • Menadžment u organizacionim sistemima
 • Osnovni pojmovi organizacionog sistema
 • Organizacija
 • Organizacioni sistem
 • Organizaciona struktura
 • Globalna organizaciona struktura u sistemu sporta
 • Profesionalni sport
 • Amaterski sport
 • Školski sport
 • Univerzitetski sport
 • Rekreativni sport
 • Sport invalida
 • Upravljačka funkcija organizacionih podsistema
 • Zadaci i obaveze upravljačke grupe ljudi
 • Poslovi i obaveze rukovodioca podsistema
 • Menadžment u sportskim organizacijama
 • Struktura menadžmenta u sportskim organizacijama
 • Pojam, sadržaj i funkcije konstituanti menadžmenta
 • Predviđanje
 • Planiranje
 • Organizovanje
 • Koordinisanje
 • Rukovođenje
 • Odlučivanje
 • Kontrolisanje
 • Efektivnost
 • Menadžment u edukaciji i usavršavanju ljudskih resursa
 • Edukacija ljudskih resursa
 • Usavršavanje ljudskih resursa
 • Menadžment u informacionim sistemima
 • Pojam menadžmenta informacionog sistema i menadžmenta informacione tehnologije
 • Menadžment informacioniog sistema
 • Menadžment informacione tehnologije
 • Integralni informacioni sistem
 • Osnovne aktivnosti informacionog sistema
 • Komponente informacionog sistema
 • Resursi informacionog sistema
 • Funkcije informacionog sistema
 • Menadžment informacionog sistema u vrhunskom sportu
 • Model podataka u vrhunskom sportu
 • Datoteka podataka u vrhunskom sportu
 • Menadžment informacionog sistema ljudskih resursa u sportu
 • Protok podataka i informacija
 • Podrška za rad sa bazama podataka
 • Finansijski menadžment u sportu
 • Materijalni uslovi
 • Finansijski uslovi
 • Upravljanje finansijama
 • Marketing menadžment u sportu
 • Konstituante marketing menadžmenta u sportu
 • Pojam i srtuktura marketing sportskih proizvoda
 • Funkcije marketing sportskih proizvoda
 • Imidž sportske organizacije
 • Imidž sportista
 • Sportska marka
 • Sportski događaji
 • Sportske usluge
 • Sportsko propagandni marketing
 • Internet marketing u sportu
 • Pojmovi marketinga, prodaje i reklamiranja
 • Faze u razvoju Internet prisustva u sportu
 • Sportska organizacija na Internetu
 • Internet PR u sportu
 • Pojam Public Relations (PR)
 • Internet PR u sportu
 • Kreiranje Internet PR u sportskoj organizaciji
 • Tehnologija selekcije sportista
 • Sistem selekcije sportista
 • Postupci u selekciji sportista
 • Tehnologija oporavka sportista
 • Pojam oporavka sportista
 • Sredstva i metode oporavka
 • Energetska i supstancijska sredstva oporavka
 • Stimulativna sredstva oporavka
 • Dozvoljena stimulativna sredstva
 • Nedozvoljena stimulativna sredstva
 • Razlozi zabrane upotrebe nedozvoljenih stimulativnih sredstava
 • Tehnologija sportskih objekata i opreme
 • Sportski objekti
 • Sportska oprema
 • Organizacija sportskih takmičenja
 • Primarni faktori sportskih takmičenja
 • Principi sportskih takmičenja
 • Vrste sportskih takmičenja
  ORGANIZACIONA STRUKTURA I STATUS SPORTSKIH ORGANIZACIJA
 • Pojam i status sportske organizacije
 • Sportska organizacija kao udruženje
 • Sportska organizacija kao ustanova
 • Organizaciona struktura i status sportskih organizacija
 • Sportski klub
 • Sportsko društvo
 • Sportsko udruženje
 • Sportki savez
 • Savez sportova
 • Ministarstvo za sport
 • Nacionalni olimpijski komitet
  KLASIFIKACIJA I STATUS LJUDSKIH RESURSA U SPORTSKIM AKTIVNOSTIMA
 • Klasifikaciona struktura ljudskih resursa u sportu
 • Ljudski resursi u sportskoj funkciji
 • Sportisti takmičari
 • Sportski treneri
 • Timovi stručnjaka
 • Naučnici u sportu
 • Ljudski resursi u poslovnoj funkciji
 • Menadžeri u sportu
 • Marketing menadžeri
 • Upravljači u sportu
 • Volonteri u sportu
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U SPORTSKIM FUNKCIJAMA
 • Pojam i struktura trenažne tehnologije
 • Pojam trenažne tehnologije
 • Struktura trenažne tehnologije
 • Modelovanje i dijagnostikovanje
 • Modelovanje sportskih aktivnosti
 • Dijagnostikovanje sportista
 • Zdravstvena dijagnostika
 • Morfološka dijagnostika
 • Biomehanička dijagnostika
 • Motorička dijagnostika
 • Funkcionalna dijagnostika
 • Psihološka dijagnostika
 • Sociološka dijagnostika
 • Planiranje i programiranje
 • Planiranje trenažnog procesa
 • Duguročno planiranje
 • Srednjeročno planiranje
 • Kratkoročno planiranje
 • Programiranje trenažnih sadržaja
 • Tekuće programiranje
 • Operativno programiranje
 • Operacionalizovanje i registrovanje
 • Operacionalizovanje treninga
 • Registrovanje trenažnog procesa
 • Klasifikovanje i kontrolisanje
 • Klasifikovanje podataka
 • Kontrolisanje antropoloških karakteristika
 • Obrađivanje i analiziranje
 • Obrađivanje podataka
 • Multivarijantni programi za obradu podataka
 • Analiza programa za multivarijantnu obradu podataka
 • Utvrđivanje strukture antropoloških karakteristika
 • Utvrđivanje klasifikacije grupa
 • Konstrukcija modela hijerarhijske strukture
 • Utvrđivanje relacija između dva različita sistema varijabli
 • Utvrđivanje razlika između grupa i efekata
 • Analiza promena i razvoja
 • Analiziranje efekata trenažnog procesa
 • Kriterijum efikasnosti postignutog cilja
 • Valorizacija efekata procesa treninga
 • Korigovanje i kompariranje
 • Korigovanje treninga
 • Kompariranje rezultata
  MENADŽMENT LJUDSKIH RESURSA U POSLOVNIM FUNKCIJAMA
 • Pojam i struktura poslovne tehnologije
 • Pojam poslovne tehnologije
 • Struktura poslovne tehnologije
 • Modelovanje strategijskog i projeknog menadžmenta ljudskih resursa
 • Modelovanje strategijskog menadžmenta
 • Modelovanje projektnog menadžmenta
 • Dijagnostikovanje i analiziranje posla
 • Dijagnostikovanje posla
 • Pojam merenja
 • Merne skale
 • Karakteristike merenja
 • Objektivnost merenja
 • Diskriminativnost merenja
 • Pouzdanost merenja
 • Valjanost merenja
 • Baždarenost testa
 • Metode i tehnike merenja
 • Posmatranje
 • Intervjuisanje
 • Anketiranje
 • Skaliranje
 • Testiranje
 • Analiziranje posla
 • Informacije o sadržaju i izvršiocima posla
 • Proces sprovođenja analize posla
 • Planiranje potreba ljudskih resursa
 • Proces i metode planiranja ljudskih resursa
 • Generalno planiranje ljudskih resursa
 • Planiranje ljudskih resursa u sportskim organizacijama
 • Kvantitativne metode u planiranju ljudskih resursa
 • Jednačina trenda
 • Jednačina linearnog trenda
 • Jednačina krivolinijskog trenda
 • Regresiona analiza
 • Linearna regresiona jednačina
 • Utvrđivanje zahteva posla i sistematizacije radnih mesta
 • Osnovne karakteristike radnog mesta
 • Normativni akt o sistematizaciji radnih mesta
 • Regrutovanje i selekcija ljudskih resursa
 • Regrutovanje ljudskih resursa
 • Selekcija i izbor ljudskih resursa
 • Proces regrutovanja, selekcije i zapošljavanja ljudskih resursa
 • Odluka o potrebi zapošljavanja
 • Određivanje izvora ljudi
 • Objavljivanje javnog oglasa
 • Prijavljivanje kandidata
 • Komuniciranje sa kandidatima
 • Prva selekcija kandidata
 • Predlaganje kandidata
 • Odluka o zapošljavanju
 • Modeli identifikacije menadžerskih potencijala i selekcije menadžera
 • Model integrativne funkcije uspešnosti menadžmenta
 • Model integrativne strukture menadžerskih uloga
 • Obrazovanje i usavršavanje ljudskih resursa
 • Obrazovanje ljudskih resursa
 • Usavršavanje ljudskih resursa
 • Podizanje nivoa kvaliteta ljudskih resursa
 • Sistem obezbeđivanja kvaliteta
 • Razvoj sistema kvaliteta
 • Upravljanje kvalitetom
 • Kontrolisanje procesa rada ljudskih resursa
 • Proces kontrole u sportu
 • Kriterijumi merenja i kontrole
 • Kompenzovanje i nagrađivanje ljudskih resursa
 • Kompenzovanje ljudskih resursa
 • Direktne materijalne kompenzacije
 • Indirektne materijalne kompenzacije
 • Nagrađivanje menadžera
 • Sprovođenje mera zaštite u toku radnog procesa
 • Kontrola rizika
 • Mere bezbednosti
 • Zaštita zdravlja
 • Sistem socijalnog osiguranja
 • Uvođenje i razvoj novih ljudskih resursa
 • Faze uvođenja, orijentacije i socijalizacije
 • Razvoj ljudskih resursa
 • Sadržaj razvoja ljudskih resursa
 • Metode razvoja ljudskih resursa
 • Konstrukcija i funkcionisanje informacionog sistema ljudskih resursa
 • Ciljevi informacionog sistema
 • Struktura informacionog sistema
 • Baza podataka informacionog sistema
 • Efikasnost informacionog sistema
 • Razvoj informacionog sistema

Ekonomija i poslovanje Fakultet sport i tjelesnog odgoja Menadžment i marketing u sportu Menadžment i organizacija Nakladnici Sport Sve knjige

Česta pitanja

Koji su Načini plaćanja?

- Kreditnom ili debitnom karticom
- Pouzećem – plaćanje po primitku paketa direktno djelatniku pošte
- Virmanom (uplata na žiro račun) -plaćanje Internet bankarstvom, uplatnicom u pošti, banci

Koliki su troškovi poštarine i koji je rok isporuke?

Iznos narudžbe (vrijednost košarice) i troškovi slanja na adrese u Republici Hrvatskoj
Do 150,00 € -> 7,00 €
Iznad 150,00 € -> Gratis
Iznos narudžbe (vrijednost košarice) i troškovi slanja u inozemstvo
Do 26,54 € -> 20,97 €
Za svakih slijedećih 26,54 € vrijednosti košarice (do maksimalne vrijednosti košarice 132,72 €) dodaje se 5,30 €
Od 132,72 € vrijednosti košarice nadalje trošak dostave iznosi 46,18 €
Rok isporuke je od 14 do 30 radnih dana (u radne dane ne spadaju vikendi, blagdani i državni praznici).
U slučaju nepredviđene situacije, rok dostave može se produljiti, ali o tome ćete biti naknadno obaviješteni (mailom ili telefonski).

Da li je moguće osobno preuzimanje naručenih knjiga na adresi?

Kada su knjige dostupne, moguće je osobno preuzimanje knjiga na adresi ureda Ivane Brlić Mažuranić 72 (Malešnica), 10090 Zagreb uz obaveznu prethodnu najavu na telefon 00385 (0)1 3731 748.

Trebate pomoć oko kupovine putem naše internet stranice www.strucnaknjizara.com?

Slobodno nas kontaktirajte putem naše e-mail adrese: info@strucnaknjizara.com ili telefonski na broj: 00385 (0)1 3731 748.
Ako se ne snalazite ili ne želite naručiti knjige preko internet trgovine, slobodno nam pošaljite direktan upit/narudžbu na e-mail na info@strucnaknjizara.com.
Za narudžbu su potrebni sljedeći podaci:
Točan naslov željene knjige i količina,
ime i prezime,
adresa dostave,
e-mail adresa i
telefonski broj.

Prikaži sve pojedinosti